Doa Akasah Sahabat Rasulullah SAW Latin Beserta Artinya

√ Doa Akasah Sahabat Rasulullah SAW Latin Beserta Artinya
old.baq.kz

Doa Akasah dari Akasyah radhiallahu anhu yang salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Akasah merupakan satu diantara sepuluh sahabat Rasulullah yang mendapat berita gembira bahwa ia termasuk sahabat yang akan masuk syurga.

Rasulullah pernah bersabda bahwasannya sahabat-sahabat beliau bagaikan bintang-bintang di langit.

Bila kita mengikuti salah satunya akan mendapat petunjuk (jalan keluar). Mereka adalah orang-orang yang terpercaya, pembawa, serta penerus ajaran Islam.

Berkat jasa para sahabat tersebut termasuk Akasah umat Islam sekarang ini memperoleh kemudahan.

Kemudahan tersebut dalam mempelajari syariat Islam, seperti Al Quran yang dimushafkan, hadits-hadits Rasulullah, serta ijma yang mereka lakukan.

Akasah masuk surga berkat do’a dari Rasulullah SAW, tapi yang menjadi pertanyaan adalah amalan apa yang Akasah lakukan sehingga bisa masuk surga tanpa dihisab? Akasah bersama sembilan sahabat Rasulullah lainnya dijamin masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu.

Amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan tentunya berbeda-beda. Amalan yang dilakukan Akasah hingga ia dijamin masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu adalah karena doa.

Ada doa-doa yang sering Akasah panjatkan kepada Allah SWT.  Sehingga berkat doanya mengantarkan ia menjadi salah seorang diantara sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab.


Doa Akasah


Berikut ini doa-doa yang sering Akasah panjatkan agar bisa masuk surga:

Doa Pertama

“Allāhumma shalli ‘alā sayyidinā muhammadiw wa ‘alā ālihii wa shahbihii bismillāhin nūri nūrun ‘alā nūr. Alhamdulillāhilladzii khalaqan nūra wa anzalat taurāta ‘alā jabalith thūri fii kitābim masthūr. Alhamdulillāhilladzii bil ghanā-i madzkūruw wabil ‘izzati wal jallāli masyhūruw wa ‘alas sarrā-i wadh dharrā-i masykūr.

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami Muhammad juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Dengan menyebut nama Allah sebagai sumber cahaya yang cahaya-Nya diatas segala cahaya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan cahaya dan menurunkan kitab Taurat di atas bukut Thur dalam kitab yang tertulis.

Segala puji bagi Allah yang kekayaan-Nya selalu disebut-sebut dan keagungan serta kemuliaan-Nya terkenal dalam keadaan sukamaupun duka selalu disyukuri.

Wal hamdulillāhil ladzii khalaqas samāwāti wal ardha waja’alazh zhulumāti wan nuur, tsummal ladziina kafarū birabbihim ya’dilū.”

Dan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumu dan menjadikan gelap dan terang, namun orang-orang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.”

Doa Kedua

“Kāf hā yā ‘aiin shād, hā miim ‘aiin siin qāf, iyyākana’budu wa iyyākanasta’iin, yā hayyu yā qayyūm, allāhu lathiifum bi’ibādihii yarzuqu may yasyā-u wa huwal qawiyyul ‘aziizu yā kāfiya kulli syai-in ikfinii washrif’annii kulla syai-im biyadikal khairu innaka ‘alā kulli syai-in qadiir.”

“Kāf hā yā ‘aiin shād, hā miim ‘aiin siin qāf, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan wahai yang Maha hidup, wahai Yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya.

Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Wahai Yang mencukupi segala sesuatu, berilah kecukupan kepadaku dan jauhkanlah aku dari segala sesuatu (kemudharatan), di tangan kekuasaan-Mu lah kebaikan itu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Doa Ketiga

“Allāhumma yā katsiiran nawāli wayā dāimal wishāli wayā hasanal fi’āli wayā rāziqal ‘ibādi ‘alā kulli hāl wayā badii’am bilā mitsāl wayā bāqin bilā zawāl najjinā minal kufri wadh dhalāl bihaqqi lā ilāha illallāhu muhammadur rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wasallam.”

“Ya Allah wahai Yang banyak pemberian-Nya, yang kekal hubungan-Nya, wahai Yang baik perbuatan-Nya, wahai Pemberi rezeki semua hamba-Nya dalam segala keadaan, wahai Yang menciptakan tanpa contoh, dan wahai Yang kekal dan tidak lenyap, selamatkanlah kami dari kekafiran dan kesesatan dengan kebenaran kalimat tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah.”

Itulah beberapa doa Akasah yang dapat diamalkan. Dapat kita lihat dari terjemahan doa-doa dari Akasah ra yang kebanyakan isinya menyanjung Keagungan Allah serta menjunjung Rasulullah.

Maka jika ingin masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu perbanyaklah berbuat kebaikan dan perbanyaklah berdoa layaknya Akasah ra.

Keyword: Doa Akasah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*